Algemene Voorwaarden


 

Algemene voorwaarden Let’s Move                                                                                                                  01-11-2018

Deze algemene voorwaarden zijn bestemd voor het gebruik in alle overeenkomsten van Let’s Move met particulieren (natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf), alsmede in die met werkgevers (rechtspersonen en natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die strekken tot de terbeschikkingstelling van de sportvoorzieningen van Let’s Move aan hetzij eerstgenoemde natuurlijke personen, hetzij werknemers dan wel hulppersonen en hun aanverwanten van de rechtspersonen en laatstgenoemde natuurlijke personen). Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van het lid, wordt mede gedoeld op werkgevers van wie werknemers dan wel hulppersonen gebruik (kunnen) maken van de sportvoorzieningen van Let’s Move.

Artikel 1: Aanmelding

Aanmelding als Let’s Move lid vindt plaats door het inschrijf-/machtigingsformulier (F-LM-11) volledig in te vullen en af te geven. Na ontvangst door Let’s Move van het formulier vangt het lidmaatschap aan op de datum die op het formulier door het lid is ingevuld. Indien het lid geen datum heeft ingevuld, gaat het lidmaatschap op eerste dag van sporten in. Let’s Move is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden. Bij de verwerking van de aanmelding maakt Let’s Move een lidnummer aan en krijgt het lid een toegangschip. De chip bevat een unieke code, elk lid is verplicht om middels de chip toegang te verschaffen tot de faciliteiten. De chip wordt door het lid aangeschaft voor een bedrag van

€ 5,-. Deze zal bij de eerste incasso worden geïncasseerd. Bij verlies van de chip of bij onjuist gebruik van de chip moet het lid een nieuwe chip aanvragen en wordt er wederom € 5,- in rekening gebracht. Bij het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat het lid akkoord met de algemene voorwaarden en huisregels van Let’s Move.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 1. Een lidmaatschap bij Let’s Move kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van minimaal 1 maand.
 2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar en dienen te geschieden via automatische incasso. Let’s Move incasseert de eerste werkdag van de desbetreffende maand. Let’s Move hanteert één maand opzegtermijn (kalendermaand). De opzegmaand is de kalendermaand na uitschrijving van het lid.
 3. Let’s Move respecteert de privacy van alle leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
 4. Let’s Move is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst te ontbinden. Het lid kan dan de toegang tot Let’s Move worden geweigerd.
 5. Let’s Move behoudt zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen indien er niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan. Mocht de incasso mislukt zijn, omdat er bijvoorbeeld niet voldoende saldo was, dan ontvangt het lid een herinnering van Let’s Move. Hieraan zijn nog geen extra kosten verbonden. Wanneer er geen betaling volgt na deze eerste herinnering zullen er bijkomende kosten in rekening worden gebracht á € 5,- per transactie. Ook zullen er (bank)kosten in rekening worden gebracht bij elk volgend incident. Deze kosten worden dan verhaald op het lid.
 6. Let’s Move behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld.
 7. Let’s Move is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden gelden per de datum van bekendmaking.

Artikel 3: Openingstijden

 1. Let’s Move behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.
 2. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 3. Op officiële en erkende feestdagen is Let’s Move gerechtigd gesloten te zijn.

Artikel 4: Groepslessen, klantportaal & privacy

 1. Voor groepslessen kan elk lid maximaal één plek per les reserveren middels het klantportaal. Bij verhindering dient afmelding voor een les tevens door het lid verzorgt te worden middels het klantportaal.
 2. Let’s Move behoudt zich het recht voor om gereserveerde lessen te annuleren.
 3. Elk lid dient een wachtwoord aan te maken om in zijn/haar klantportaal te kunnen. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor haar eigen sterkte van zijn/haar wachtwoord en privacy. Let’s Move is nimmer verantwoordelijk dat privacy gegevens van leden openbaar worden. Na beëindigen van het lidmaatschap vervalt het recht op het klantportaal.
 4. Het lesrooster staat vermeld in de fitnessruimte en is op te vragen bij de balie. Let’s Move behoudt zich het recht voor om te allen tijden het lesrooster aan te passen of lessen met een aangepast programma aan te bieden.
 5. Bij beëindigen van het lidmaatschap blijven NAW gegevens van leden in het systeem als ‘niet actief’. Wanneer niet actieve leden willen dat hun gegevens worden verwijderd dient dit schriftelijk te worden medegedeeld aan Let’s Move.

Artikel 5: Beëindigen

 1. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Let’s Move middels de daarvoor bestemde wijzigingsformulier (F-LM-10). De wijzigingsformulieren zijn af te halen bij de balie.
 2. Let’s Move behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de directie een lidmaatschap te ontbinden.
 3. Let’s Move hanteert één maand opzegtermijn (kalendermaand).

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

 1. Het gebruik van het apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, bij Let’s Move, is geheel voor eigen risico van het lid.
 2. Let’s Move, de directie en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
 3. Let’s Move, de directie en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.

Artikel 7: Huisregels

Het lid dient zich uiterlijk op de ingangsdatum van het abonnement op de hoogte te stellen van de huisregels van Let’s Move en gedurende het lidmaatschap naar deze huisregels te handelen. De huisregels van Let’s Move worden getoond op meerdere plekken in het sportcentrum, de website en zijn bij de balie van Let’s Move op te vragen. Let’s Move is gerechtigd de huisregels te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per de datum van bekendmaking.

Artikel 8: Slotbepalingen

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Let’s Move aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 • Dit is een website van Digiwebsite